תמונה של דן חסכן
כניסה למערכת
שם משתמש
סיסמה

להרשמה לחץ כאן
תקרא תצליח
טיפים
אל תתבזבז בלבזבז

אל תקנה משהו כי לכולם יש אותו.

רוצה לקנות משחק? חפש גם בחנויות יד שניה

חסוך במים ובחשמל, וכך תעזור להוריך לחסוך

חפש מבצעים,הנחות ומחירים טובים בזמן קניה

לעולם אל תזלזל בכסף קטן ובערכו

לפני בילוי,הקצב מראש את סכום הכסף שתוציא

השווה מחירים בחנויות שונות לפני קנייה

שמור את חסכונותייך בקופה או קופסה קטנה

כל חודש,ספור את הכסף שלך ותכנן הוצאותיך

חשבו עוד קצת לפני שאתם קונים משהו חדש!

עזרו להורים שלכם לחסוך כסף, הם יודו לכם

חיסכון קטן היום יביא הרבה כסף מחר!

תקנון

תקנון "עולמו של דן חסכן"
1. הגדרות
1.1. "עורכת המבצע" - ג. קיד בע"מ מרחוב הברזל 3 רמת החייל, תל אביב עבור בנק הפועלים בע"מ.
1.2. "תקופת המבצע" - החל מיום 1/1/2018 בשעה 10:00 ועד ליום 13/08/2018 בשעה 23:59 וכל עוד תחליט עורכת המבצע על המשך קיומו.
1.3. "משתתף"- כל ילד מגיל 6 עד גיל 18 המשתמש באתר המבצע באישור ההורים, שיינתן טרם ההשתתפות במבצע, עפ"י האישור הנמצא בסוף תקנון זה, ואשר מילא את כל הפרטים הנדרשים בעמוד ההרשמה למבצע, שהם: שם מלא, תאריך לידה ומין של הדמות, סיסמא, כתובת דואר אלקטרוני של הורי הילד, אליו ישלח טופס אישור ההורים לצורך אישור השתתפות בפעילות "עולמו של דן חסכן" (להלן: "פרטי ההרשמה"). משתתפים שאינם עומדים בטווח הגילאים לעיל לא יוכלו להשתתף במבצע.
1.4. "נרשם" - כל משתתף הממלא את פרטיו בעמוד ההרשמה.
1.5. "דנדשים" – מטבע ווירטואלי אותו יכול לצבור כל משתתף באמצעות פעילויות שונות בעולם הווירטואלי (כפי שיפורט בסעיף 3 לתקנון זה) ולהמירו במתנות ווירטואליות, לפי ערך אשר נקבע להן מראש ע"י עורכת המבצע.
1.6. "אתר המבצע" – אתר אינטרנט הממותג "דן חסכן" הפועל בכתובת הדומיין www.danpoalim.co.il ונקרא "עולמו של דן חסכן". כל משתתף אשר יירשם לעולמו של דן חסכן יוכל להשתתף בפעילויות שונות, לצבור דנדשים ולהמירם במתנות המוצעות.
1.7. "מתנות" – מתנות וירטואליות/מוחשיות אשר כל משתתף יוכל לקבל אותן, בתקופת המבצע, בעד מימוש הדנדשים שצבר באותה עת בהתאם לערך אשר ייקבע לכל מתנה מראש ע"י עורכת המבצע ויעודכן מעת לעת.
1.8. המבצע איננו תחרות ו/או הגרלה.


2. כיצד משתתפים

2.1. על מנת להשתתף בפעילויות אתר המבצע, על המשתתף להירשם לאתר המבצע בעמוד ההרשמה ומכאן לגלוש ולהשתתף בפעילויות שונות ולצפות בתכנים נבחרים עפ"י הנחיות קלות וברורות ולקבל דנדשים אותם ניתן לצבור ולהמיר במתנות המצויות באתר המבצע.

יובהר, כי כל משתתף רשאי להירשם באתר פעם אחת בלבד.
2.2. מפת האתר
2.2.1. באתר המבצע קיימת מפה ווירטואלית, באמצעותה יוכל כל משתתף לנווט את הדמות האישית שלו בין אזורי הפעילות השונים אשר קיימים בעולמו של דן חסכן, להשתתף בפעילויות שונות ולצבור דנדשים.

2.3. סרגלי כלים
אתר המבצע מכיל כפתורים שונים אשר באמצעותם ניתן לנווט את הדמות האישית בין אזורי אתר המבצע על ידי לחיצה על הכפתורים, כדלקמן:
2.3.1. כפתור "הדנדשים שלי" – יאפשר למשתתף לצפות בכמות הדנדשים שצבר עד אותה עת.
2.3.2. כפתור "עזרה" – יאפשר למשתתף לקבל עזרה ומידע על המיקום הרלוונטי בו הוא נמצא באתר המבצע.
2.3.3. כפתור "יציאה" – יאפשר למשתתף לצאת מאתר המבצע.
2.3.4. כפתור "תקנון" – יכיל את תקנון האתר.

3. אופן הפעילות

3.1. משתתף אשר ירשם לאתר המבצע יוכל לצרוך תוכן ולשחק משחקים ולהשתתף בפעילויות אתר המבצע. משתתף אשר צבר דנדשים בתקופת המבצע במסגרת פעילויות אתר המבצע, יוכל בתקופת המבצע להמיר אותם במגוון מתנות ווירטואליות ו/או מוחשיות.
3.2. כל משתתף יוכל לטייל עם הדמות האישית בעולם הווירטואלי, להשתתף בפעילויות שונות כגון : משחקי יכולת וחשיבה, מענה נכון על שאלות במשחק הטריוויה ופעילויות אחרות שיעודכנו בעולם הווירטואלי מעת לעת, לשחק במשחקים ווירטואליים שונים ולקרוא סיפורים ווירטואליים אשר יכללו בעולם הווירטואלי ולצבור דנדשים על ידי השתתפות בפעילויות אלו בהתאם לאמור בתקנון זה. (להלן: "פעילויות אתר דן חסכן").
3.3. משתתף יוכל לקבל דנדשים בתקופת המבצע בלבד, בהיקף אשר הוגדר מראש במסגרת כל פעילויות אתר דן חסכן אשר יכללו ויעודכנו באתר המבצע מעת לעת, בהתאם ובכפוף לכללי ההשתתפות אשר נקבעו ויוצגו בכל פעילות.

4. אי תשלום
ההשתתפות בפעילויות השונות באתר דן חסכן אינה כרוכה בתשלום כלשהו לעורכת המבצע והאתר.

5. שונות

5.1. הדנדשים לא ניתנים להמרה בכסף ו/או בשווה ערך אחר ו/או בטובת הנאה ו/או בכל דרך אחרת.
5.2. עורכת המבצע תהא רשאית לשנות את תנאי ההשתתפות במבצע, וזאת מכל סיבה שהיא ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, הודעה על כך תופיע באתר.
5.3. למען הסר ספק, תחילת ההשתתפות במבצע וההרשמה לאתר המבצע מותניית באישור ההורים ומהווה אישור מצד המשתתף ו/או הנרשם כי קראו את התקנון, מסכימים לאמור בו, מקבלים עליהם את הוראותיו לרבות כל שינוי שיעשה בו, וכן מסכימים כי הוראות התקנון יחולו עליהם ויחייבו אותם.
5.4. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לנתונים אחרים כלשהם בדבר המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה בכל דבר ועניין.
5.5. עותק מתקנון המבצע ימצא במשרדי עורכת המבצע, ג. קיד בע"מ מרחוב הארד 7 רמת החייל, תל אביב.
5.6. מובהר בזאת, כי עורכת המבצע תהיה רשאית שלא להתיר השתתפות משתתף במבצע וכן את קבלת המתנות הווירטואליות אם נהג שלא כדין ו/או נמצא ברשימת מילים אסורות ו/או נרשם לאתר יותר מפעם אחת ו/או סיפק ברישום האתר פרטים שגויים ו/או פעל בניגוד להוראות תקנון זה. למפעילי האתר תהינה הסמכות להסיר ו\או לחסום משתמשים מהאתר אשר יבצעו בו שימוש לרעה ו\או יפרו את תנאי וכללי האתר ו\או יתחברו לאתר באמצעות "רובוטים".
5.7. מובהר, כי המשתתפים באתר המבצע, עושים כן על דעת עצמם ועל אחריותם המלאה והבלעדית וכי עורכת המבצע ו/או מי מטעמה אינם ולא יהיו אחראים, מכוח כל עילה משפטית שהיא, לכל נזק, אובדן, פגיעה, הפרה, הפסד והוצאה, ישירים או עקיפים, מכל מין וסוג שהוא, שייגרמו למשתתף ו/או לנרשם, במישרין או בעקיפין, לרבות, אך לא רק, נזקים מחמת תאונות, מחלות, גניבות, אובדן של כל נכס, עגמת נפש ו/או לכל החלטה ופעולה - עסקית, כלכלית, כספית או אחרת - אשר יקבל ו/או יעשה המשתתף ו/או הנרשם בהסתמך על השתתפותו במבצע וכי כל אחריות ו/או סיכון בקשר עם כל האמור לעיל יחולו על המשתתף ו/או הנרשם בלבד.
5.8. המשתתפים או הרוצים להשתתף בפעילויות אתר המבצע מצהירים ומתחייבים כי הם פוטרים את עורכת המבצע, המפקח, עובדיהם ו/או מי מטעמם מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הקשורה במישרין או בעקיפין למבצע ותוצאותיו. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל יובהר כי כל משתתף או הרוצה להשתתף מצהיר ומתחייב כי כל תקלה, שיבוש, איחור, שינוי וכדומה בין אם בשליטת עורכת המבצע ובין אם לאו, לא ייחשבו להפרה של תקנון זה ולא יזכו בכל סעד, זכות או תרופה.
5.9. עורכת המבצע ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים בגין כל נזק הקשור באופן ישיר או עקיף לכל תקלה באתר המבצע ובין היתר בגין היעדר אפשרות להשאיר פרטים ו/או לזכות בדנדשים ו/או אופן קליטת פרטי המשתתף ו/או הנרשם במערכת.
5.10. עורכת המבצע ו/או בנק הפועלים רשאים, על-פי שיקול דעתם הבלעדי, לשנות את תנאי המבצע; להוסיף עליהם או לגרוע מהם; לבטל את המבצע בכל עת; לשנות, לתקן ו/או לבטל את ההוראות והתנאים האמורים בתקנון זה ו/או כל חלק מהם, או להוסיף ולכלול במסגרת תקנון זה הוראות ותנאים חדשים, בכל עת, מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתם הבלעדי.
5.11. בנק הפועלים לא יהיה אחראי בגין כל נזק הקשור באופן ישיר או עקיף בהקשר עם המבצע לרבות תקלה באתר המבצע, ובכל טענה אחרת, ובין היתר בגין היעדר אפשרות להשאיר פרטים ו/או לזכות בדנדשים ו/או אופן קליטת פרטי המשתתף ו/או הנרשם במערכת.
5.12. מובהר בזאת, כי לא ניתן לפדות את הדנדשים בתמורת סכום כסף כלשהו, הדנדשים אינם משקפים ערך כספי כלשהו ולא ניתן לעשות בהם שימוש מלבד בעולמו של דן חסכן.
5.13. למען הסר ספק, תחילת ההשתתפות במבצע וההרשמה לאתר המבצע מותניית בהקלדת אישור ההורים. לאחר העברת אישור ההורים ולחיצה על כפתור אשר יהווה אישור לסיום הזנת הפרטים והסכמת ההורה להשתתפות הילד במבצע, אישור ההורים ישלח על ידי מערכת האתר לעורכת המבצע.
5.14. יובהר כי כל עוד לא נקבע אחרת ע"י עורכת המבצע, המבצע יסתיים, לכל המאוחר, ביום13/08/2018  (להלן: "מועד סיום המבצע").
5.15. הודעה על סיום המבצע תינתן ע"י עורכת המבצע באמצעות אתר האינטרנט.
5.16. כמו כן, באחריותם המלאה והבלעדית של משתתפי המבצע להתעדכן באתר האינטרנט בדבר סיום המבצע ולהמיר את הדנדשים במגוון מתנות ווירטואליות כאמור לעיל, עד לאותו מועד. למען הסדר יובהר כי לאחר מועד סיום המבצע לא ניתן יהיה עוד להמיר את הדנדשים.
5.17. כל פנייה מכל הקשור למבצע תהא אך ורק לעורכת המבצע, ג.קיד מרח' הארד 7 רמת החייל ת"א.
5.18. כל האמור בלשון זכר בתקנון זה, גם נקבה במשמע, וצוין כך רק מטעמי נוחות.
5.19. סמכות שיפוט בכל עניין הנוגע למבצע "אתר דן חסכן" תהא אך ורק לבית משפט במחוז תל-אביב.

 

 

 

 

 

 

 

נספח א'
אישור שני ההורים

בחתימתי אני מאשר/ת כי קראתי את הוראות תקנון פעילות "אתר דן חסכן" בקפידה והבנתי אותם, וכי אני מאשר/ת ומסכים/מה לכל הוראות התקנון, ואני מסכימ/ה שילדי __________________, ישתתף במשחק ובפעילות נושאת פרסים באתר "עולמו הוירטואלי של דן חסכן", כהגדרתה בתקנון וישתתף בתחרות, כן אני מסכימ/ה כי במידה ובני יזכה בפרס הוא יצלום לשם יחסי ציבור ואני מאשר ומוותר על כל טענה בקשר לפרסום תמונות במדיות השונות של בני במסגרת המבצע.

הקראתי את התקנון לילדי / ילדתי והסברתי להם את משמעות הדברים.

שם הילד:____________________
שם ההורה: ____________________ שם ההורה: _______________________
ת.ז: ________________________ ת.ז: _________________________
תאריך :____________ תאריך: _____________
חתימה: ____________ חתימה: ______________
 

1.1. וככל שממונה אפוטרופוס חוקי

שם האפוטרופוס: _________________
ת.ז: ________________________
תאריך :____________
חתימה: ____________